Which Ponzi scheme should I invest my 100k? EFCC gives epic reply

Which Ponzi scheme should I invest my 100k? EFCC gives epic reply

Lol.